MINESU Tuzla

Knjigovodstveni servis

FAQ - Najčešće postavljena pitanja


FAQ - Najčešće postavljena pitanja

Računovodstvena agencija vam je potrebna jer:

 • Sva pravna lica su zakonski obavezna da uspostave računovodstvni sistem koji će evidentirati sve poslovne transakcije i obezbjediti izvještaje o poslovanju koji od njih traži država, menadžment i drugi korisnici,
 • Finansijski izvještaji pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog i licenciranog računovođe,
 • Angažovanje računovodstvene agencije je dosta jeftinije od uspostavljanja vlastitog računovodstvenog odjela,
 • Praćenje propisa iz porezne oblasti te implementacija čestih zakonskih promjena je prilično iscrpljujući posao za svaku firmu.

Naš posao je da evidentiramo sve poslovne promjene koje se dogode u preduzeću i načinimo različite porezne i računovodstvene izvještaje. Najkraće to su sljedeće mjesečne aktivnosti:

 • knjigovodstvena obrada dokumenata,
 • kontiranje i knjiženje,
 • vođenje KUF-a i KIF-a,
 • izrada PDV-prijave,
 • predaja prijave Upravi za indirektno oporezivanje,
 • predaja prijava uz isplatu plaća Poreznoj upravi,
 • izrada finansijskih izvještaja,
 • poslovno i porezno savjetovanje.

Cijene za sve naše usluge su definisane cjenovnikom koji polazi od minimalne cijene za pojedinu djelatnost, a kasnije se u zavisnosti od broja zaposlenika i rizika poslovanja definiše konačna cijena. Na upit vam možemo specificirati i ponuditi cijenu.

Ne, u svako vrijeme ste u mogućnosti promjeniti agenciju. Na dogovoreni datum stara agencija prestaje sa radom, zaključuje knjiženja i dostavlja dokumentaciju. Nova nastavlja knjižiti novopristigle dokumente i unosi početna stanja.

Ukoliko pravno lice nije obezbjedilo vlastiti računovodstveni sistem, može navedeni posao povjeriti drugom pravnom licu ili poduzetniku koji ima zaposlenog certificiranog i licenciranog računovođu.

Certificirani računovođa je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela (Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH http://www.srr-fbih.org/bo/clanstvo.asp)

Certificirani računovođa obezbjeđuje važeću licencu, koja se izdaje na određeno vrijeme, ukoliko ispunjava zahtjeve KPE-Kontinuirane profesionalna edukacije (prisustvovanje kongresima i sipozijumima, stručnim seminarima, predavanjima, rad u tehničkim komitetima, pretplata na stručne časopise itd)

Dokumente možete dostaviti e-mailom, a orginale arhivirati kod sebe. Sve dostavljene dokumete ćete moći pregledati na svom računaru ili smart telefonu. Također, moći ćete kontrolisati ažurnost knjiženja, te koristiti različite korisne finansijske izvještaje.

Naravno, softver koji nudimo u sklopu svoje usluge će vam omogućiti da na vrlo jednostavan način fakturišete svojim kupcima, printate fiskalne račune i pratite uplate.

Da, u sklopu naše standardne usluge je i predaja svih poreznih prijava i statističkih obrazaca. Također, kad je riječ o poreznim prijavama, redovno kontrolišemo da li su uplate izvršene u skladu sa predatim prijavama.

U sklopu naše usluge je i korištenje online poslovnog softvera koji omogućava da svaki klijent može sa udaljene lokacije pregledati sve svoje dokumente, izvještaje, kase itd.

Cijena je formirana na bazi mjesečnog najma i najčešće iznosi od 30 do 120 KM mjesečno.